Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1/10/2017

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty

Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju zdecydowało  o zamknięciu postępowania bez wyboru wykonawcy    zapytania ofertowego nr 1/10/2017 z dn. 04.10.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Uzasadnienie

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert zgodnie z pkt. XI ust. 1 i ust. 2 zapytania ofertowego