Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoúci zawodowej na obszarach wiejskich, konkurs nr 1/POKL/6.3/11
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.3/11 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwój usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

od 30.06.2011 r. (czwartek) do 29.07.2011 r.(piątek)
(w godzinach pracy urzędu: pn: 8.00-16.00; wt-pt: 7.30-15.30)

w siedzibie: Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691,Białystok (Kancelaria, pokój nr 9 na parterze)

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizujŕcej Konkurs. Wnioski, które wpłyną po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu i podanie do publicznej wiadomoúci wyników oceny jest planowane w dniu 20 paędziernika 2011 r.

Na realizacjć projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 1 161 570,00 PLN[1]

Wartość projektu: maksymalnie 50.000,00 PLN. Poziom dofinansowania projektów wynosi 100 %.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego , Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczoúci, Samozatrudnienie, Transfer Wiedzy oraz Inicjatywy Oddolne ul.Gen.F.Kleeberga
20, Białystok oraz na stronie internetowej www.pokl.wrotapodlasia.pl.

Żródło: http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/?showNewsPlus=766