Zapytanie ofertowe nr 07/04/2017 r. organizację udziału firmy członkowskiej Klastra w targach, kongresach, konferencjach w latach 2017 – 2018

Zapytanie ofertowe nr 07/04/2017

 I. ZAMAWIAJĄCY


Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok,  ul. Lniana 41
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie  z zasadą konkurencyjności usługa jest  udziału firmy członkowskiej Klastra Obróbki Metali w targach, kongresach, konferencjach (kod CPV 79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów;  79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych;  55100000-1 Usługi hotelarskie)  w ramach projektu POIR 02.03.03-20-0002/16 „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Usługa obejmuje kompleksową organizację wyjazdów przedstawicieli firmy A+ Ceramics sp. z o.o. z Białegostoku w okresie 13 czerwca 2017 r. – 23 maja 2018 r. na targi branżowe, kongresy i konferencje w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym

Więcej informacji znajduje się TUTAJ