Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat za 2012 rok