Cele stowarzyszenia

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju podejmuje działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności regionu.

Celami Stowarzyszenia są:

 • wsparcie rozwoju gospodarczego,
 • promocja współpracy środowisk naukowych z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • promocja wymiany wiedzy i technologii,
 • promocja instrumentów wsparcia krajowego oraz Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego,
 • promocja nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania biznesu,
 • promocja rozwoju eksportu,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych,
 • promocja walorów przyrodniczych,
 • promocja i rozwój turystyki,
 • ochrona środowiska poprzez promowanie postaw proekologicznych oraz rozwiązań przyjaznych środowisku,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi,
 • działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego, w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • budowa społeczeństwa informacyjnego,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
 • ochrona praw kobiet, mniejszości narodowych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans,
 • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobody obywatelskiej, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • wsparcie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i tożsamości regionalnej,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wsparcie oraz promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji,
 • promocja Podlasia w innych regionach (w kraju i za granicą),
 • współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działania, krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy międzyregionalnej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz współpracy trans granicznej i międzynarodowej.