Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w pn ”Akademia Klastra” w ramach projektu nr nr 1-LTPL-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-LTPL-2017

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

15-665 Białystok,  ul. Lniana 41

(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usługi polegającej na kompleksowej organizacji szkoleń pn. „Akademia Klastra”, w dwóch blokach kompetencyjnych: interpersonalnym i technicznym, dla średniej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw, wraz z zapewnieniem cateringu i dostarczeniem materiałów szkoleniowych, przy czym zamierzeniem Zamawiającego jest przeszkolenie 120 osób (po 60 osób dla każdego bloku). Usługa realizowana jest w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

 

Kody CPV:

 • 80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,
 • 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie czerwiec – październik 2017 r. Wykonawca powinien, po konsultacji z Zamawiającym, zaplanować i przeprowadzić szkolenia zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 • Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
  • posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;
  • nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy:
   • będą w stanie wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw, polegające na organizacji w ramach każdej z nich co najmniej 3 szkoleń i/lub warsztatów dla średniej kadry menadżerskiej. Dodatkowo, w ramach jednej usługi, co najmniej jedno szkolenie i/lub warsztat trwało minimum 2 dni, a łączna liczba osób przeszkolonych w ramach wszystkich szkoleń i/lub warsztatów, realizowanych w ramach jednej usługi, była nie mniejsza niż 100
   • oraz dysponuje potencjałem w postaci kadry trenerskiej, gwarantującą realizację szkoleń, będących przedmiotem zamówienia.
  • W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
   • określonych w pkt. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 – Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy i załączy do oferty wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS;
   • określonych w pkt. 4.1.4.1 – Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 5 – Doświadczenie Wykonawcy i załączy do oferty wraz z listami referencyjnymi lub protokołami odbioru wykonania usługi podpisanymi przez odbiorcę usługi, zgodnie z pkt. 4.1.4.1 niniejszego Zapytania ofertowego;
   • określonych w pkt. 4.1.4.2 – Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Potencjał Wykonawcy, iż dysponuje odpowiednim potencjałem w postaci kadry trenerskiej, gwarantującą realizację szkoleń, będących przedmiotem zamówienia oraz przedstawi od pięciu do dziesięciu CV trenerów posiadających kompetencje odpowiednie do przeprowadzenia zajęć w oparciu o założenia programu szkoleń oraz biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej (kadra menadżerska średniego szczebla).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.metalklaster.pl, dostępnych TUTAJ