Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolnej w latach 2017-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
NIP: 5422939311
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw; 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych; 55100000-1 Usługi hotelarskie; 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego) w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje kompleksową organizację wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolniczej w latach 2017-2018

Więcej informacji znajduje się tutaj