Cele stowarzyszenia

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju podejmuje działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności regionu.

Celami Stowarzyszenia są:

 • wsparcie rozwoju gospodarczego,
 • promocja współpracy środowisk naukowych z przemysłem
 • promocja wymiany wiedzy i technologii,
 • promocja instrumentów  pomocowych krajowych oraz Unii Europejskiej
 • promocja nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania biznesu,
 • promocja rozwoju eksportu,
 • budowa społeczeństwa informacyjnego,
 • działalność wspomagająca , szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
 • promocja Podlasia w innych regionach (w kraju i za granicą),
 • współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działania, krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy międzyregionalnej,
 • działalność na rzecz współpracy transgranicznej i międzynarodowej,
 • popularyzacją kultury zielonego ładu,
 • digitalizacja przemysłu.