O nas

Stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR)  zostało utworzone w 2005 r. Od tego czasu realizuje swoją misję wdrażając projekty ze wsparciem z międzynarodowych, krajowych i lokalnych środków pomocowych w szczególności w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, transferu wiedzy, podniesienia jakości kształcenia zawodowego wśród nauczycieli zawodu i pracowników firm, kompetencji kluczowych uczniów, ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej.

Centrum współpracuje z instytucjami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i ich zrzeszeniami, uczelniami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami otoczenia biznesu oraz z firmami.

Misją stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego oraz kreowanie i promowanie innowacyjności jako elementu warunkującego wielowymiarowy rozwój regionu.

Z inicjatywy Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju został utworzony Klaster Obróbki Metali (KOM), skupiający przedsiębiorstwa z całej Polski z sektora metalowo-maszynowego i branż powiązanych . KOM posiada status Krajowego Klastra Kluczowego i zaliczany jest do największych klastrów tego sektora w kraju.

Projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami w ramach inicjatywy KOM dotyczą przede wszystkim budowy kultury kooperacji, zwiększenia rozpoznawalności członków klastra na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej i dostarczenia wyspecjalizowanych usług proeksportowych firm członkowskich.

W ostatnich latach w związku z transformacją gospodarczą w kierunku przemysłu 4.0 podejmujemy działania związane z digitalizacją przemysłu, edukacją zawodową, popularyzacją kultury zielonego ładu.

Mamy nadzieję, że rezultaty naszych działań zwiększą szansę i potencjał regionu na dynamiczny i zrównoważony rozwój.