CATCH-UP

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

Akronim: CATCH-UP

Okres realizacji: 16 miesięcy

Opis projektu: Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań:

  • komercjalizację uczelnianych projektów,
  • stworzenie platformy usług dla biznesu,
  • organizację wydarzeń SpeedDate oraz DemoDays, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.

W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zatrudni brokerów innowacyjności, którzy przeanalizują potencjał komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, wyłonionych na uczelniach: PB, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Eksperci wyłonią następnie 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich zostaną wdrożone. Mają dotyczyć branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu, m.in.: przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.

Kolejni partnerzy projektu zajmą się organizacją spotkań networkingowych dla przedstawicieli uczelni, otoczenia biznesowego oraz funduszy venture capital. Klaster Obróbki Metali, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery wydarzenia Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (speeddating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i zapotrzebowaniu na rozwiązania z zakresu B+R.

W ciągu roku powstanie również platforma usług dla biznesu, obrazująca potencjał badawczo-rozwojowy regionu. Baza będzie zawierała listę sprzętu i aparatury badawczej, ale także wykaz specjalistycznych kadr, potencjalnych usług oraz tematów badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, które mogą zainteresować przedsiębiorców. Partnerem odpowiedzialnym za wdrożenie narzędzia będzie CPIR.

Wszystkie działania mają być analizowane, by w rezultacie za rok powstał raport na temat współpracy biznesu i nauki w regionie. Dokument ma zawierać wytyczne i rekomendacje dla twórców Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Lider Projektu: Politechnika Białostocka – Lider

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT)
  • Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI)
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR)
  • Instytut Transferu Technologii PB

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Budżet: 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2,5 mln zł.