Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Interreg Central Europe

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Central Europe

Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r.–30.11.2022 r.

Budżet projektu: 23 250,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu Interreg Central Europe,
tj. wynagrodzeń personelu CPIR przygotowującego aplikację.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.