Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+

Okres realizacji projektu: 09.05.2022 r.–28.02.2023 r.

Budżet projektu: 23 250,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.