SmartKOM

SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali

Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologii wdrożeniowych.

OPTIMA 1 obejmować będzie 3 główne obszary technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0, znajdujące odzwierciedlenie w specjalizacji sektorowej członków KOM, tj. zaawansowane technologie wytwarzania, digitalizacja procesów wytwarzania, predykcja i wirtualizacja procesów.

Działania projektowe przewidują organizację m.in.: cyklu webinarów i szkoleń z zakresu Przemysłu 4.0, pokazów demolabów, Akademii Audytu, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych. W ramach projektu nastąpi także wzmocnienie kompetencji pracowników koordynatora KOM.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2021 r. – 29.12.2023 r.

Budżet Projektu: 3 974 800,00 PLN

Dofinansowania ze środków UE: 2 516 035,00 PL

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.