SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka

Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą:

“SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“, projekt nr POIR.02.03.03-20-0003/18

Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2022 r.

Wartość projektu: 9 958 175,58 zł

Dofinansowanie: 6 081 518,90 zł

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych.

W ramach realizacji działań projektowych członkowie  klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na:

  • organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji
  • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów przedsiębiorcy
  • na wybrane rynki zagraniczne
  • usługi związane z aktywizacją przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych
  • udział w misjach handlowych, organizację pokazów produktowych, wyjazdów na targi oraz specjalistyczne konferencje
  • szkolenia związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy
  • szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii klastra, usługi związane z umocnieniem  współpracy wewnątrz klastra oraz zwiększeniem jego rozpoznawalności przez działania marketingowe


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.