Maciej Tomaszewski

Zamówienie usług na organizację wystąpienia Klastra Obróbki Metali

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na usługi związane z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2021 w Poznaniu (31.08-03.09.2021) oraz na Warsaw Industry Week 2021 w Nadarzynie (08-10.11.2021).

Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji internetowej

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na stworzeniu aplikacji internetowej „Platformy komunikacji on-line z zastosowaniem technologii VR” służącej interaktywnej prezentacji materiałów promocyjnych w środowisku internetowym, na rzecz Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia. Szczegóły zapytania w załączeniu

Wynik postępowania nr 01/02/2018

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/02/2018 Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/02/2018 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego zamówienia usług związanych z organizacją wystąpienia przedsiębiorstw,… Czytaj dalej »Wynik postępowania nr 01/02/2018

RapidSheet

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie technologia oraz demonstracyjne stanowisko do szybkiego prototypowania i uzyskiwania złożonych wyrobów o jednostkowym lub nisko seryjnym charakterze produkcji.

CATCH-UP

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

CEMIVET

Circular Economy in Metal Industries VET. W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian, ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów.

Inteligentna Super Fabryka ISF4.0 KOM

Inteligentna Super Fabryka – ISF4.0 KOM – Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 31.12.2022 r. Budżet: 8 896 677,84 zł Kwota dofinansowania: 5 232 808,92 zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu… Czytaj dalej »Inteligentna Super Fabryka ISF4.0 KOM

MeCodia

MeCodia. „Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami” Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle. Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju –… Czytaj dalej »MeCodia

DigiFoF

DigiFoF – Digital Design Skills for Factories of the Future Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udział w realizacji projektu pod nazwą „DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiejętności budowania kompetencji cyfrowych dla… Czytaj dalej »DigiFoF

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: “SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“, projekt nr POIR.02.03.03-20-0003/18 Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2022 r. Wartość projektu: 9 958 175,58 zł Dofinansowanie: 6 081 518,90 zł Celem projektu… Czytaj dalej »SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka